0(242) 618 67 01

İ L A N

ELMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlçemize bağlı Kocapınar mahallesinde bulunan mülkiyeti Elmalı Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait aşağıda belirtilen taşınmaz hissesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. (a) maddesine göre (kapalı teklif usulü) satışa çıkarılacaktır.

 

S.N

 

MAHALLE

 

MEVKİİ

 

ADA

 

PARSEL

 

Hissesi (m2)

 

NİTELİĞİ

 

MUAMMEN BEDELİ

 

GEÇİCİ TEMİNATI

 

İHALE TARİHİ

 

İHALE SAATİ

 

1

 

Kocapınar

Karacaotluk

841

1

885982/2828559 hisse (8859,82m2)

E:0,75 Yençok :12,50

Ticari alan, Arsa

10.250.000,00TL

307.500,00TL

04/10/2023

10:30

Taşınmaz hisse satışı ile ilgili ihale şartnamesi her gün mesai saatleri içerisin de Belediye Emlak ve İstimlak Şefliğinden alınabilir.

Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. (a) maddesine göre (kapalı teklif usulü) Belediye Toplantı Salonunda ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır

İhaleye Girebilme Şartları;

a)Gerçek Kişilerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini,  bu satış ihalesi ile ilgili yazışmalara esas teşkil edecek ikametgah belgelerini, vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname, belediyeye son ödeme günü geçmiş borcu olmadığına dair son 10 gün içinde alınmış belge.

b) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Esnaf ve Sanatkar Odası veya Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları  ile tüzel kişiliğin yönetimindeki  görevlileri belirten  son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi , bu bilgilerin tamamının  bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret gazeteleri ve bu hususları gösterir belgeler, tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye  katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş , ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletnameyi , belediyeye son ödeme günü geçmiş borcu olmadığına dair son 10 gün içinde alınmış belge.

İstenilen belgelerin herhangi biri dahi eksik olduğu takdirde ihaleye iştirak edilemez.

İstenilen belgeler ve teklif mektubunu içeren iç zarf kanuna uygun şekilde kapalı zarf içinde ihale tarih ve saatine kadar Belediye Emlak ve İstimlak Şefliğine verilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 14/09/2023

                                                           Elmalı Belediye Başkanlığı

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam