0(242) 618 67 01

İ L A N

ELMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlçenin  Kocapınar Mahallesinde Toptancı Halinde  bulunan ve ardiye amacıyla kullanılacak olan Elmalı Belediyesi Tüzel Kişiliğine  ait 168/2,168/6,168/10  kapı numaralı ve her biri  50,00 m2 miktarlı seyyar prefabrik yapılar  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre  satışları yapılmak üzere  açık   ihaleye çıkarılmıştır.

 

                Satışı yapılacak olan Prefabrik yapılardan;

-168/2 kapı numaralı seyyar prefabrik yapının tahmini bedeli KDV DAHİL 40.000,00 TL, geçici teminatı 1.200,00 TL  olup, satışı ile ilgili  birinci açık arttırma ihalesi  17/10/2018  tarihinde saat 10:02 de,

-168/6 kapı numaralı seyyar prefabrik yapının tahmini bedeli KDV DAHİL 40.000,00 TL, geçici teminatı 1.200,00 TL  olup, satışı ile ilgili  birinci açık arttırma ihalesi  17/10/2018  tarihinde saat 10:04 de,

-168/10 kapı numaralı seyyar prefabrik yapının tahmini bedeli KDV DAHİL 40.000,00 TL, geçici teminatı 1.200,00 TL  olup, satışı ile ilgili  birinci açık arttırma ihalesi  17/10/2018  tarihinde saat 10:06 de, Belediye dairesinde ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Satışa çıkarılan bu seyyar prefabrik yapıları satın alan kişi, Elmalı Belediyesi Toptancı Halinde “Hal Kayıt Sistemine”  kaydı yapılarak Toptancı Halinde faaliyet gösterme hakkına sahip olacaktır. Bu hakka sahip olmak için  Belediye Meclisimizce belirlenen 10.000,00 TL (Kdv Hariç) kira bedelini  ve 80.000,00 TL  tahsis ücretini belediyemize ayrıca ödeyecektir.

Seyyar Prefabrik yapıların satışları ile ilgili ihale şartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Gelir ve Emlak Şefliğinde ve Belediye İlan Tahtasında görülebilir.

 

İhaleye iştirak edecek olanların

a)Gerçek Kişilerden;

1-5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği bulunan diğer malların

ticaretinin düzenlenmesi hakkında kanunda tanımlanan sebze ve meyve ticareti ile iştigal ettiğini gösterir  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemine Tüccar olarak kayıtlı olduğuna dair 2018 yılı içinde alınmış belge.

2-Noter onaylı imza beyannamesi ve istekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa, istekli

adına teklifte bulunulacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi

3-Esnaf  veya ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair 2018 yılı içinde alınmış belge.

4- Nüfus cüzdanı fotokopilerini

5-Bu kiralama ihalesi ile ilgili yazışmalara esas teşkil edecek ikametgah belgelerini,

6-  Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını

7-Vergi Dairesine kayıtlı olduğunu gösterir belge

8-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sisteminden alınmış Rüsum borcu olmadığına dair belge.

b) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerden;

1-5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği bulunan diğer malların

ticaretinin düzenlenmesi hakkında kanunda tanımlanan  sebze ve meyve ticareti ile iştigal ettiğini gösterir  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemine Tüccar olarak kayıtlı olduğuna dair 2018 yılı içinde alınmış belge.

2- Vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunulacak kimselerin vekaletnameleri

ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi

3-Tüzel Kişiliğin bulunduğu yerin Esnaf ve Sanatkar Odası veya Ticaret Odasından 2018 yılı

içinde  alınmış  odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4-Tebligat için adres beyanı ile irtibat için telefon ve faks numarası ile  varsa elektronik posta adresi

5- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ve imza beyannamesi

6- Tüzel Kişi olması halinde yönetim kurulu üyelerinin,26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza

Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmadığına dair adli sicil kaydına ilişkin belge

       7-Vergi dairesine kayıtlı olduğunu gösterir belge.

8- Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını.

9- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sisteminden alınmış Rüsum borcu olmadığına dair belgeyi ihale saatinde ihale komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. İstenilen belgelerin herhangi biri dahi eksik olduğu takdirde ihaleye iştirak edilemez.

                İhaleye katılmak isteyenlerin belirli gün ve saatte istenilen belgelerle birlikte Belediye İhale Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 28/09/2018

 

 

                                                                                                                                             Elmalı Belediye Başkanlığı

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam